نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
خانم مرئی [تغذیه] 8 2
دکتر ارکان [عفونی] 4 16
دکتر سن نماری [ارولوژی] 1 31
دکتر میرزایی [جراح عمومی] اتمام نوبت 15
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر زاهدیان [اطفال] 2 36
دکتر گلشائیان [داخلی] 4 30
دکتر اسحق حسینی [داخلی] اتمام نوبت 35
دکتر رضویان [مغز و اعصاب] اتمام نوبت 45