نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر ارکان [عفونی] 8 12
دکتر علی زاده [قلب و عروق] 1 26
دکتر رحیمی [جراح عمومی] 5 15
دکتر رضویان [مغز و اعصاب] 24 26
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده